Strength of the Soviet Mechcorps, 1941

Updated October 27, 2006
backhomedown

Manpower Strength on June 1,1941 [???]
Military District Mechcorps Manpower % Full Strength
Leningrad 1 31348 87
  10 26065 72
Baltic 3 31975 87
  12 29998 83
Western (Zapadny) 6 24005 67
  11 21605 60
  13 17809 49
  14 15550 43
  17 16578 46
  20 20389 57
Kiev 4 28097 78
  8 31927 89
  9 26833 74
  15 33935 94
  16 26380 73
  19 22654 63
  22 24087 67
  24 21556 60
Odessa 2 32396 90
  18 26879 75
 
Tanks [1]
Military Districts Units Aug. 25, 1940 Oct. 1, 1940 Feb. 20, 1941 June 22, 1941
Leningrad 1st Mech Corps 924 926 1011 1039
  10th Mech Corps     540 469
Baltic 3rd Mech Corps 547 635 640 672
  12th Mech Corps     589 730
Western 6th Mech Corps 276 682 707 1131
  11th Mech Corps     241 414
  13th Mech Corps     32 282
  14th Mech Corps     513 518
  17th Mech Corps     182 63
  20th Mech Corps     16 94
Kiev 4th Mech Corps 797 856 632 979
  8th Mech Corps 768 623 818 899
  9th Mech Corps     94 316
  15th Mech Corps     707 749
  16th Mech Corps     372 478
  19th Mech Corps     274 453
  22th Mech Corps     527 712
  24th Mech Corps     56 222
Odessa 2nd Mech Corps 414 435 456 527
  18th Mech Corps     235 282
Moscow 7th Mech Corps 305 743 792 959
  21st Mech Corps     120 175
Caucasis 6th Tank Div. 359 369    
  28th Mech Corps     710 859
Midle Asian 9th Tank Div. 234 234    
  27th Mech Corps     308 356
Kharkov 25th Mech Corps     163 300
Orel 23th Mech Corps     161 413
North Caucasis 26th Mech Corps     125 184
Transbaikal 5th Mech Corps 823 889 1011 1070
  29th Mech Corps     1011 Disbanded
Far East 30th Mech Corps+59th Tank Div.+69th Mech. Div.     1641 2969 (total for the Far Eastern Front)

 

Flame thrower tanks based on T-26 hull on June 22, 1941[2] Updated
Unit Numbers
1st Mechanised Corps 104
2nd Mechanised Corps 6
3rd Mechanised Corps 12
4th Mechanised Corps 23*
5th Mechanised Corps 59
6th Mechanised Corps 44
7th Mechanised Corps 68
8th Mechanised Corps 50
9th Mechanised Corps 4
10th Mechanised Corps 38
11th Mechanised Corps 20
12th Mechanised Corps -*
13th Mechanised Corps 20
14th Mechanised Corps 25
15th Mechanised Corps 9
16th Mechanised Corps 32
17th Mechanised Corps 2
18th Mechanised Corps 12
19th Mechanised Corps 47
20th Mechanised Corps 3
21st Mechanised Corps 30
22nd Mechanised Corps 49
23rd Mechanised Corps -
24th Mechanised Corps 4
25th Mechanised Corps -
26th Mechanised Corps -
27th Mechanised Corps 4
28th Mechanised Corps 131
30th Mechanised Corps 108
57th Tank Division 42
59th Tank Division** 48
Total 994

* - AMVAS: Marked figures in disagreement with data from other sources.

** - Reorganised into the 108th Tank Division (23 flame thrower tanks) & 109th Tank Division (25 flame thrower tanks)


Literature
  1. Meltjukhov M.I. "Upushchennij shans Stalina Sovetskij sojyz i borba za Evropu: 1939 -1941 (dokumenty, fakty, Suzhdenija)", Moscow, Veche, 2000
  2. "Nalichiye khimicheskikh tankov v mekhanizirovannykh korpusakh po sostoyaniyu na 22 iyunia 1941 goda",Doklad nachalnika 1-go otdela GABTU Krasnoy Armii Inzhenera 1-go ranga Yukina, (cited from M. Kolomiets, M.Svirin, "T-26: Mashiny na ego baze", Part 2, Moscow, Frontovaya Illustratsiya/Frontline Illustration No. 4/2003)

backhomeup