18th Mechanised Corps

September 29, 2006
backhomedown

As different sources gives different data, I made several tables
Later I hope to give structure of this Mechanised Corps. Now only brief info is available here


NOTE: On July 7 the 44th Tank Division organic to the corps prior to the war was transferred to the 16th Mechanised Corps.

The 39th Tank Division was received in exchange from the same unit.


 
upStrength of the 18th Mechanised Corps on June 22 and on Aug. 1, 1941 [1]
  HQ 39th TD 47th TD 218th MD Total*
Staff June 22 Aug. 1 Staff June 22 Aug. 1 Staff June 22 Aug. 1 Staff June 22 Aug. 1 June 22 Aug. 1
Tanks
KV*1 - - - 63 - - 63 - - - - - - -
T-34*2 - - - 210 - - 210 - - - - - - -
BT tanks 4 4 3 26 - 2 26 15 - 238 45 26 64 31
T-26 - - - 22 196 12 22 7 - - - - 203 12
T-26 Flame thrower - - - 54 13 - 54 - - - - - 13 -
T-37 - - - - - - - - - 17 - - - -
Total tanks* 4 4 3 375 209 14 375 22 0 255 45 26 280 43
Armored Cars
Medium BA 22 1 - 56 - - 56 - - 18 - - 1 -
Light BA 5 - - 39 5 - 39 - - 33 - - 5 0
Total BA* 27 1 0 95 5 0 95 0 0 51 0 0 6 0
Automobiles
Passenger car M-1*3 22 23 21 47 4 19 47 4 31 46 3 26 34 97
pick-ups*4 15 2 2 30 - 10 30 2 11 37 3 3 7 26
Ambulances 3 1 1 38 8 9 38 2 2 41 7 7 18 19
GAZ-AA trucks 30 62 72 340 331 193 340 39 552 499 487 485 919 1302
ZIS-6 trucks 83 57 39 778 72 75 778 84 225 540 186 190 399 529
Workshops
type "A"
5 2 2 34 2 7 34 4 7 16 7 6 15 22
Workshops
type "B"
4 1 1 23 - - 23 2 2 19 3 3 6 6
Heavy tractors 24 - - 40 30 12 40 - - 38 - 2 30 14
Medium tractors - 19 14 40 20 10 40 4 4 89 25 - 68 28
"T-20 Komsomolets" 6 4 1 4 - - 4 - 8 27 27 26 31 35
Trailers 13 - 6 12 20 - 12 - 2 119 96 103 116 111
Motorcycles 353 53 15 381 10 6 381 29 3 465 58 63 150 87
Tank trucks 4 2 1 141 - 20 141 - 2 138 2 20 4 43
Other special cars 34 14 13 279 43 52 279 30 57 233 52 62 139 184

* - Row "Total" formed by AMVAS

*1 - AMVAS: in original "Heavy tanks"

*2 - AMVAS: in original "Medium tanks"

*3 - AMVAS: GAZ-M1 passenger car

*4 - AMVAS: Probably GAZ-4, or like it.

 

upTank Strength of the 18th Mechanised Corps on June 22'1941

 

BT T-26 T-37/38 Fl. Total
106 [6,7]* 150[6]
153[7]
14[6]
29[7]
12[6,7] 282 [6,8]
280 [2]
285 [7]

 

* - Including 14 BT-5 [3]

 

upStrength of the 18th Mechanised Corps on July 12,1941 [6,11]

 

Vehicles
  T-26 BT BA Total** Trucks Tractors Motorcycles
39th TD 208   5 213 528 50 11
47th TD 7 14   63 122 4 29
218th MD 93*1     186 679 52 67
Total* 308?*2 14?*2 5 462 1329 106 107

* - Raw "Total" formed by AMVAS.

** - Tanks + armored cars. Including types of tanks not included in the table.

According to [9] the 47th Tank Division had 3 T-28, 17 T-26, 10 BT, 31 T-27.
According to [5] in the middle of July the 47th TD received: 12 - 122mm howitzers, 23 - 76mm guns, 19 prime-movers. Instead of tank tank regiments of division received 44 - 76mm guns.

*1 - Rem. AMVAS: Probably must be BT.

According to Opersvodka from July 12'41 [9] the 135th Tank Regiment/218th MD had 42 BT tanks

*2 - Questionable figures because of remark (*1). If so, there must be 215 T-26 + 107 BTs.

 

...continuation
Artillery Mortars
  122mm guns 107mm 76mm 76mm AA 37,45mm 152mm 122mm how. 107,120mm 82mm
39th TD 12   4 8   4   - 45
47th TD     4   12 4 4 - -
218th MD 4 8 26   38     - 33
Total* 16 8 34 8 50 8 4 - 78

* - Raw "Total" formed by AMVAS. Without other corps units.


...continuation

  Manpower
  Commanders Soldiers Total*
HQ 166 1929 2183
39th TD 878 7728 9342
47th TD 493 7778 9083
218th MD 478 9100 10282
Total* 2015 26535 30890

* - AMVAS: Includes some other staff besides Commanders and Soldiers columns.


...continuation

  Small Arms
  Rifles* Heavy MG SMG, LMG, Automatic Rifles AA MG
39th TD 5890 20 223  
47th TD 4798 / 972   112 3
218th MD 6223 122 172 5

* - Rifles/Automatic Rifles (as in the source).

 

upStrength of the 18th Mechanised Corps on July 20'1941* [10]
  KV T-34 T-28 T-26 BT Fl. Armored cars Trucks Tractors
  Light Medium
39th TD 0 0   196*1 2 0 5   460 43
47th TD 0   5 29 20       731 48
218th MD         45       741 91

*1 - 130 out of them operable;

upStrength of the 18th Mechanised Corps on July 27'1941* [4]
BT+T-26 T-28 Fl. BA-10 BA-20
15 5 2 1 4

*- Counted only operable vehicles. According to this report up to 200 armored fighting vehicles needed thorough repair due to different breakages.


Check also: Artillery Strength of the Southern Fronton July 28, 1941


Abbreviations

AA - Antiaircraft

HQ - Headquarters

LMG - Light Machine-gun

MD - Motorised Division

MG - Machine-gun

SMG - Submachinegun.

TD - Tank Division


upLiterature

Used materials of http://mechcorps.rkka.ru with some additions

 1. Otchet Pomoshchnika Komanduyushchego Vojskami Yuzhnogo Fronta po Avtobronetankovym Vojskam ot 3 Avgusta 1941 g Nachalniku Glavnogo Avtobronetankovogo Upravlenya Krasnoy Armii o boyevykh Dejstviyakh Mekhanizirovannykh Vojsk fronta z period s 22 Iyunia po 1 Avgusta 1941 goda//Sbornik boyevykh dokumentov vol. 39, Moscow, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1959
 2. Drogovoz I. "Zheleznyi Kulak RKKA. Tankovye i mekhanizirovannye korpusa Krasnoy Armii 1932-1941 gg.", Moscow, "Tekhnika-Molodezhi", 1999
 3. Zheltov I., Pavlov I., Pavlov M., Tanki BT, part 2, Armada, issue 15, Moscow, 1999
 4. Doneseniye Pomoshchnika Komanduyushchimi Vojskami Yuzhnogo Fronta po Avtobronetankovym vojskam ot 31 Iyulia 1941g. o nalichii materialnoy chasti na 30 Iyulia 1941 goda//Sbornik boyevykh dokumentov vol. 39, Moscow, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1959
 5. E. Drig, "Mekhanizirovannye korpusa RKKA v boyu", AST, Moscow, 2005
 6. Zakharov M.V., "Generalnyi shtab v predcoyennye gody", Moscow, AST, 2005
 7. Moshchanskiy I., Khokhlov I., Yuzhnoye Napravleniye. Oboronitelnyje operatsii Yuzhnogo Fronta i Otdel'noy Primorskoy Armii 22 Iyunia - 16 Oktiabrya 1941 goda", Moscow, Voyennaya Letopis'/Military Chronicle. No. 3/2005
 8. 1941 god - Uroki i vyvody. Moscow, Voyenizdat, 1992 g., Generalnyi Shtab obyedinennykh vooruzhennykh sil SNG.
 9. Opersvodka No. 28 k 20:00 12 Iyulia 1941 goda, TsAMO
 10. Doneseniye Pomoshchnika Komanduyushchimi Vojskami Yuzhnogo Fronta po Avtobronetankovym vojskam ot 22 Iyulia 1941 g. Nachalniku Glavnogo Avtobronetankovogo upravleniya Krasnoy Armii o Nalichii Materialnoy chasti v bronetankovykh vojskah fronta na 20 Iyulia 1941 goda//Sbornik boyevykh dokumentov vol. 38, Moscow, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1959
 11. Spravka Shtaba Yuzhnogo Fronta o Boyevom i chislennom sostave vojsk Yuzhnogo Fronta po sostoyaniyu na 12 Iyulia 1941 g.//Sbornik boyevykh dokumentov vol. 38, Moscow, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1959

backhomeup