Tanks and Armored Cars

in Infantry and Cavalry Units on June 22'1941

September 29, 2006
backhomedown

Infantry units:

Army Corps Rifle Division Tanks T-37, T-38, T-40 Armored cars
5th [1] 15th 45th 16 10
62nd 0 0
27th 87th 18 10
124th 11 11
135th 0 0
Army Corps Rifle Division Tanks Armored Cars
8th 10th 10th 12 18
90th
11th 48th 17 14
125th
27th - 67th 16 (T-38) 10 BA-10
9th 35th 95th 37 T-37/38 21
176th
14th 25th 16 T-37/38 25
51st
48th 30th MnRD 16 T-37/38 12
74th
- 150th 9 T-37/38 12
OdMD 7th 116th

Front/MiD Army Corps Division Battalion Tanks Armored cars Source
No. Commander
WF - 44th 64th RD 73 SRcB Maj. J.V. Tchumakov 5 tankettes 3 [2]
21th 24th RD 8 SRcB Maj. I.T. Shchuka 10 T-26 10*1 [3]
TBMD - 12th 65th RD 23 SRcB ? 10 10 [4]
TCMD - 3rd 4th RD 73 STB ? 54 T-26*3   [6]
41 SRcB ? 10 T-38 10
DVF - - 78th RD 60 SRcB Capt. Yermakov 23   [7]
25 39 92th RD 388 STB Capt. Anfimov 78*3 5  
50 SRcB  
15 18 34th RD 363 STB   ? ?  
1 59 39th RD 72 STC   ? ?  
- Special 79th RD 360 STB   ? ?  

*1 - All equipped with machine-guns.

*2 - 73rd STB/ 4th RD received tanks in July, 1941 (?) from disbanded 139th Tank Regiment/236th Motorised Division

*3 - including 37 T-26 & 15 T-37Cavalry units:

Division Tank Regiment Strength on Nov. 1'40
No. Commander No. Commander: Tanks Armored cars
2nd Cavalry Corps (Gen. -Major P.A. Belov)*
5th Cav. Div. Col. V.K. Baranov 32 ?

14 BT-2

35 BT-5

10
9th Cav. Div. Col. A.F. Bychkovskiy 30 ? 45 BT 16
5th Cav. Corps (Gen.- Major F.V. Kamlov)
3th Cav. Div. Gen.-Major M.F. Maleev 44 Maj. S.E.Karpov

4 BT-2

35 BT-5

13
14th Cav. Div. Gen.- Major V.D. Krjuchenkin 29   34 BT 17
6th Cav. Corps (Gen.-Major I.S. Nikitin)
6th Cav. Div. Gen.-Major M.P Konstantinov 35 Col. Tjapugin 48 BT 9
36th Cav. Div. Gen.-Major E.S. Zybin 8 Maj. N.F. Efimov 52 BT 17
4th Cavalry Corps (Gen. - Lieutenant Shapkin)
Division Armored-Tank Btln. Strength on Nov. 1'40
No. Commander No. Commander Tanks Armored cars
18th Mountain Cav. Div. Gen.-Major P.S. Ivanov 33 Maj. V.V. Koshelev 11 BT-5 17
20th Mountain Cav. Div. Col. A.V. Stavenkov 27 Capt. Moskalenko 11 BT-5 17
21th Mountain Cav. Div/ Col. J.K. Kuliev 23 Capt. T.E. Volosozhar 11 BT-5 17
*-On June 1941 had 129 tanks
Separate Divisions
Front/MiD Division: Armored Unit Strength on Nov. 1'40
No. Commander No. Commander Tanks Armored cars
DVF 8th Cav. Div. Gen.-Major I.M. Managarov 7th TR Col. I.E.Managarov 63 T-26 15
TCMD 17th Mountain Cav. Div. Col. V.A. Gajdukov 22nd Armored-Tank Battalion   20 T-26 16
24th Cav. Div. Col. G.F. Maljukov 24th TR Col. P.P. Lebedenko 62 T-26 18
9th Separate Rfl. Corps 32th Cav. Div. Col. A.I. Batskalevich 18th TR Maj. A.A. Neustroyev 34 BT 17

Abbreviations

DVF - Dalnevostochnyi (Far Eastern) Front

MiD - Military District

MnRD - Mountain Rifle Division

OdMD - Odessa Military District

STC- Separate Tank Company

STB- Separate Tank Battalion

SRcB-Separate Recon Battalion

RD - Rifle Division

Reg. - Regiment

TBMD - Transbaikal Military District

TCMD - Transcaucasus Military District

TR - Tank Regiment

WF - Western Front


Literature:

Tables are formed based on Mechcorps site materials.

  1. Vladimirskiy A.V. "Na Kievskom napravlenii" M. Voennoje izdatelstvo, 1989
  2. Ivanov S.P. "Shtab armejskiy, shtab frontovoy", M. Voenizdat, 1990
  3. Galitskiy K.N. "Gody surovykh ispytaniy", M. Nauka, 1973
  4. Koshevoy P.K. "V gody voennyje", M. Voenizdat., 1978
  5. -
  6. Roslyj I.P. "Poslednij prival - v Berline" M., Voenizdat, 1983
  7. Beloborodov A.P., "Vsegda v boyu", Moscow, voyenizdat, 1978

 backhomeup