Numbers of Vehicles of the Southern Front

on July 24, 1941

UpdatedSeptember 29, 2006
backhomedown

  2nd + 18th Mechcorps 9th Army 18th Army Maritime Group
Staff Present Need Staff Present Need Staff Present Need Staff Present Need

Heavy tanks

(KV)

252 7 245 - - - - - - - - -

Medium tanks

(T-34 & T-28)

840 42 798 - - - - - - - - -

Light tanks

(BT-2/5/7/7M)

586 135 451 128 65 63 - - - - - -

Light tanks

(T-26)

88 159 - - - - - - - - - -
Fl. Tanks 216 9 207 - - - - - - - - -

Tankettes

T-37/38/40

34 27 7 48 10 38 48 37 11 48 48 -

Medium BA

(BA-10)

282 97 185 57 39 18 40 20 20 30 33 -

Light BA

(BA-20)

227 69 158 34 4 30 9 4 5 9 4 5

Passenger cars

(GAZ-M1 & GAZ-A)

302 164 138 536 359 177 191 113 78 106 73 33

Pick ups

(M-2)

209 43 166 236 59 177 63 12 51 34 3 31
Ambulances 237 126 111 263 80 183 125 17 108 86 25 61

Trucks

(GAZ, ZIS-5/6)

6663 3642 3021 8238 6186 2052 3539 2251 1285 2072 1121*2 951

Workshops

Type "A"

173*1 58*1 117*1 154 52 102 56 14 42 35 15 20

Workshops

Type "B"

133 24 109 87 29 58 29 8 21 17 6 11
Tractors 674 455 219 2048 1473 575 798 471 327 525 365 160

Trailers

286 305 - 1529 714 815 550 63 487 350 209 141
Motorcycles 2907 424 2483 620 171 449 193 80 113 114 69 45
Tank trucks 887 244 643 131 33 98 111 32 79 75 8 67...continuation

  9th Special Rifle Corps Front Reserve Total
  Staff Present Need Staff Present Need Staff Present Need

Heavy tanks

(KV)

- - - - - - 252 7 245

Medium tanks

(T-34 & T-28)

- - - - - - 840 42 798

Light tanks

(BT-2/5/7/7M)

64 58 6 - - - 778 256*3 522

Light tanks

(T-26)

- - - - - - 88 159 -
Fl. Tanks - - - - - - 216 9 207

Tankettes

T-37/38/40

16 10 6 - - - 194 132 62

Medium BA

(BA-10)

21 13 8 - - - 430 202 228

Light BA

(BA-20)

8 6 2 - - - 287 87 200

Passenger cars

(GAZ-M1 & GAZ-A)

130 130 - 53 75 - 1318 914 404

Pick ups

(M-2)

10 10 - 13 6 7 565 133 432
Ambulances 43 43 - 10 28 - 764 319 445

Trucks

(GAZ, ZIS-5/6)

1935 1746 189 3538 1312*4 2196 25985 16291*5 9694

Workshops

Type "A"

25 8 17 47 14 33 490 159 331

Workshops

Type "B"

11 4 7 28 5 23 305 76 229
Tractors 340 200 140 198 25 173 4583 2989 1594

Trailers

79 26 53 203 57 146 2997 1374 1623
Motorcycles 79 23 56 170 64 108*6 4083 831 3252*7
Tank trucks 53 18 35 360 48 312 1617 383 1254*8

*1 - AMVAS: Probably typo and must be: 173/56/117 respectively

*2 - AMVAS: Probably typo and must be 1124.

*3 - AMVAS: Direct sum gives 258.

*4 - AMVAS: Probably typo and must be 1342

*5 - AMVAS: Direct sum gives 16258. Taking into account remarks (*2) & (*4) numbers 16291 is guessed to be correct

*6 - AMVAS: 170-64=106.

*7 - AMVAS: Taking into account Rem. (*6) it must be 3254

*8 - AMVAS: Direct sum gives 1234.


upAbbreviations

BA - Armored Car

Fl. - Flame thrower.


upLiterature
  1. Svodka Avtobronetankovogo upravleniya Yuzhnogo Fronta o Nalichii Material'noy chasti v Voyskakh fronta na 24 Iyulia 1941 g.//Sbornik boyevykh dokumentov vol. 38, Moscow, Voyennoye Izdatelstvo Ministerstva Oborony, 1959

backhomeup